1. Rekisterinpitäjä

Superjymy Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 1512478-6
Osoite: Linturinteenkatu 1, 88610 Vuokatti
Puhelin: +358 400 350 821 / Mikko Kuosmanen
Sähköposti: toimisto@superjymy.fi
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: kaisa@superjymy.fi

2. Määritelmät

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja.
Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai
epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen,
sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai
sosiaalisen tekijän perusteella.
Asiakkaalla tarkoitetaan rekisteröidyistä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden
yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on
asiakassuhde.
Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan rekisteröidyistä sellaisia kuluttajia ja yritysten
yhteyshenkilöitä, joiden kanssa rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.
Jäsenillä tarkoitetaan sellaisia kuluttajia, jotka ovat jäsenenä rekisterinpitäjän
elinkeinotoiminnassa, kuten rekisterinpitäjän ylläpitämässä faniklubissa tai eiammattimaisissa joukkueissa pelaajina.
Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa
rekisterinpitäjällä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja rekisterinpitäjälle tuottavien
yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat
tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät
yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen
tai useampaan samanaikaisesti):
• Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen
o Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi
yrityksen kanssa muodostetun asiakas-, jäsen- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon,
analysointiin ja kehittämiseen.
• Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
o Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen
tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut
tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut
uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin.
Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen
tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseen.
• Asiakas- ja jäsenviestintä
o Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi asiakas- ja jäsenviestinnässään,
esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia,
tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta
tuotteista ja palveluista. • Markkinointi
o Rekisterinpitäjä voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista,
palveluista tai eduista. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietoja tarjontansa
räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä
sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa. • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
o Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa
kehittämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan
seuraavat alakohdat:
a. olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten;
b. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
pyynnöstäsi;
c. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
d. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen
etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai
perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai
edustamasi yrityksen kanssa (esim. ostettuun lippuun liittyvän ottelun toteuttaminen, eiammattimaiseen pelaamiseen liittyvän pelaamissopimuksen toteuttaminen,
verkkokauppaostoksen toteuttaminen, digitaalisen palvelun toteuttaminen taikka
sponsorointiyhteistyön toteuttaminen).
Rekisterinpitäjällä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten
oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin ja
rekisterinpitäjä voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä
yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Muita
rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä,
ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen
kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.
Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi
rekisterinpitäjä pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa,
kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Sosiaalisessa mediassa järjestettävät kilpailut

Sosiaalisessa mediassa järjestettävien kilpailujen säännöistä ja henkilötietojen
käsittelyistä ilmoitamme tarvittaessa erikseen kilpailukohtaisesti kyseisellä
kampanjasivulla.
Lähtökohtaisesti säännöt kilpailuun ja henkilötietoihin ovat seuraavat, ellei kilpailuissa
ole erillistä tarkennusta ohjeista:
• Superjymy tallentaa osallistujien henkilötiedot:
Osallistujien henkilötietoja käsitellään finalistien valitsemisessa ja palkintojen
luovuttamiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
• Superjymy ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä
suoramarkkinointiin. • Superjymy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. • Arvontaan osallistuvat henkilöt vapauttavat Superjymyn sekä kilpailun mahdolliset
muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kilpailuun.
• Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää
kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. • Superjymy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun
osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisesta.
• Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Superjymylly antamiensa yhteystietojen
oikeellisuudesta.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Superjymyn
niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat
noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Superjymystä riippumattomien
palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Jos
osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
Superjymyllä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.
Superjymy pidättää oikeuden jakaa Facebook-sivuillaan osallistuneiden merkitsemiä
(”tägäämiä”) kuvia, joissa mainitsee alkuperäisen kuvan jakajan.
Superjymy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen
sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin
seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Superjymyn sosiaalisen median (esimerkiksi
Facebook) sivulla.
Mahdollinen kilpailu ei ole kyseisen sosiaalisen median (esim. Facebook) hallinnoima.

5. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Rekisterinpitäjän keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan
tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia.
1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä
o etu- ja sukunimi
o yhteystiedot
o sukupuoli
o rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
o rekisterinpitäjän käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja
mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot
o evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
o rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
o suoramarkkinointivalinnat
o asiakaspalvelupuhelujen mahdolliset taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät
sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa
o henkilötunnukset niiden henkilöiden osalta, joilta laskutamme osan palveluista
(esimerkiksi kausikorttilaiset)
2. Lisätiedot alaikäisten rekisteröityjen osalta
o rekisterinpitäjälle ilmoitettujen huoltajien nimi- ja yhteystiedot sekä
laskutustiedot
3. Lisätiedot yritysten edustajista
o titteli/työnkuva nykyisessä ja aikaisemmissa rekisterinpitäjäntoimintaan
liittyvissä työtehtävissä
4. Rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/
tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot
o asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
o asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
o asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
o palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja
jatkotoimenpiteet
5. Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot
o ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut
vapaaehtoisesti)
o syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä
edellyttää
o matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä
edellyttää
6. Rekisterinpitäjän verkkopalveluiden asiakkaiden tiedot
o rekisteröidyn kirjautumistunnukset
o toiminta verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen

6. Mistä lähteistä keräämme tietojasi?

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta tai alaikäisen osalta huoltajalta asiakas-, jäsen- ja
sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät
tuotteitamme ja palvelujamme.
Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta,
organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja
päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten
yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.
Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli
yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Rekisterinpitäjälle henkilötietoja
myös muista Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

7. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia on mikä tahansa henkilötietojen
automaattinen käsittely, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen
henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan
piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen
tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin,
luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.
Emme toistaiseksi tee yllä kuvattua profilointia. Voimme sen sijaan muutoin analysoida ja
hyödyntää rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta
saataviin tietoihin.

8. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille
kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville
kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu,
ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen.
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja
palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut
perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.
Henkilötietojesi suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli
kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten
palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen
suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Rekisterinpitäjä jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa
rekisterinpitäjä yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien
osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan
jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu
käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.
Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja
harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman
luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi yritysten edustajille järjestetty
ottelutapahtuma).
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn
yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan
määräyksestä.

9. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia
resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen
käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden
tietosuojalainsäädäntö on erilainen.
Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa
oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä
(tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja
edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

10. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun
rekisterinpitäjällä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste
tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.
Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:
• kuluttaja-asiakkaat
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi asiakassuhteesi olemassaolon ajan sekä
päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.
Tämän jälkeen rekisterinpitäjä voi siirtää tarpeelliset henkilötietosi
markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.
• yritysasiakkaiden edustajat
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat rekisterinpitäjän
yritysasiakasta sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.
Tämän jälkeen rekisterinpitäjä voi siirtää tarpeelliset henkilötietosi
markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan
edustajana.
• kuluttajajäsenet
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi jäsensuhteesi olemassaolon ajan sekä
päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.
• Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta
tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi Rekisterinpitäjän
markkinointirekisteristä.
• Sidosryhmien jäsenet
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän
jäsen, kuten edustat Rekisterinpitäjän yhteistyökumppania tai mediaa.

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietosi meille?

Jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää väliseenne suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteensa,
on Rekisterinpitäjän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman
tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme,
joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

12. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi
käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme
ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön
oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.
Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:
a. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty.
Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi
perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on
henkilörekisteriin kerätty.
b. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli
huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
c. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista.
Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli
jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai
viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä
käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointiin;
4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen
lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi; tai
6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä,
kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
d. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Voit pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
1. kiistät Rekisterinpitäjällä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi;
4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista,
syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
e. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla
oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa
sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen
kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointia varten.
f. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen.
Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai
sopimukseen, on sinulla oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
g. Oikeus peruuttaa suostumus.
Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi
suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
h. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada
sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Rekisterinpitäjän välillä, on sinulla oikeus viedä asia
tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

13. Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva yhteisö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen
sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan
Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

14. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen
käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan
muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon
henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen
kyseistä jatkokäsittelyä.
Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen
päivittämisestä.